• (22) 666 15 35 do 38

Beton z dostawą – Betoniarnia Warszawa – Producent betonu

Oferujemy BETON CERTYFIKOWANY, produkowany w nowoczesnym węźle betoniarskim sterowanym komputerowo.

Nasz beton wytwarzany jest w oparciu o najnowsze rozwiązania, co zostało potwierdzone certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji 36/ZKP/07 wydanym przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie.

Betoniarnia Warszawa

Certyfikowany Beton towarowy zgodny z normą PN-EN 206:2014-04 produkowany  w  nowoczesnym węźle betoniarskim potwierdzony certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji 36/ZKP/07 wydanym przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie.

Beton z dostawą – sztuczny zlepieniec kamienny, powstały przez związanie kruszyw skalnych za pomocą spoiw lub lepiszcz. Zamiast kruszyw skalnych stosowane są też kruszywa sztuczne nieorganiczne lub organiczne. Kruszywa drobnoziarniste używane do betonów są nazywane często wypełniaczami.

Klasyfikacja betonów ze względu na gęstość objętościową:

 • 2600 kg/m3 >= to betony ciężkie
 • od 2600 kg/m3 – do 2000 kg/m3 to beton zwykły
 • 2000 kg/m3 do 800 kg/m3 to betony lekkie

Terminy i określenia wg PN-EN 206+A1:2016-12:

Beton z dostawą – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu

Mieszanka betonowa: całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą

Beton stwardniały – beton, który jest w stanie stałym i który osiągną pewien poziom wytrzymałości

Beton towarowy – beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę nie będącą wykonawcą

Beton wysokiej wytrzymałości – beton klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C50/60 w przypadkach betonu zwykłego lub betonu ciężkiego i beton klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C50/55 w przypadku betonu lekkiego

Zarób mieszanki betonowej: jest to mieszanina otrzymana z jednej porcji składników załadowanych do betoniarki lub jedna porcja mieszanki dostarczona do miejsca wykorzystania.

Ważniejsze domieszki chemiczne: uplastyczniające, przyspieszające lub opóźniające wiązanie i twardnienie, uszczelniające, napowietrzające, itd. Dozuje się je w ilości 0.2% do 5% masy cementu.

Konsystencja i urabialność: jest to zespół cech określających właściwości mieszanki betonowej, od których zależy podatność do wypełniania formy lub przestrzeni ograniczonej deskowaniem i zdolność zachowania nadanej postaci po zagęszczeniu i rozformowaniu.

Urabialność decyduje o jednorodności tworzywa – o równomiernym przestrzennym rozmieszczeniu wszystkich składników, a w następstwie o jednorodności technicznych cech betonu.

Aktualna norma rozróżnia dwa rodzaje betonu w zależności od sposobu specyfikowania:

 • beton projektowany – w którym specyfikujący w wyniku analizy warunków wbudowania mieszanki i warunków użytkowania betonu określa wymagania do jego właściwości.
 • beton recepturowy – jest to beton w którym specyfikujący w wyniku analizy warunków nie poprzestaje na określeniu wymagań, lecz definiuje skład betonu, zapewniający uzyskanie określonych właściwości.

Poniżej przedstawiono ogólny schemat wnioskowania prowadzącego do wyspecyfikowania betonu projektowanego lub recepturowego.

beton z dostawa

Składniki betonu projektowanego dobierane są tak, aby zostały spełnione określone wymagania dla mieszanki betonowej i betonu łącznie z konsystencją, gęstością , wytrzymałością, trwałością, ochrona przed korozją stali w betonie z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanych metod realizacji prac betonowych

 OFERUJEMY DO SPRZEDAŻY NASTĘPUJĄCE RODZAJE BETONU Z DOSTAWĄ

Klasy wytrzymałości wg PN-EN 206+A1:2016-12
Podstawę klasyfikacji stanowi wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określana w 28 dniu dojrzewania na próbkach sześciennych o wymiarach 150 x150x150 mm.
Klasa wytrzymałości na ściskanie minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach walcowych w [N/mm2] pierwsza liczba i minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach sześciennych w [N/mm2] druga liczba.
C8/10
C12/15
C16/20
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
C40/50
C45/55
C50/60

Wyróżnia się następujące klasy konsystencji

 • według metody opady stożka (EN 12350-2)

Klasa Opad stożka w [mm] S1 od 10 do 40
S2 od 50 do 90
S3 od 100 do 150
S4 od 160 do 210
S5 220>=

Betony oferowane produkujemy dla wszystkich klas ekspozycji (wg PN-EN 206+A1:2016-12)

Dodatkowo oferujemy beton z dostawą

 • Betony wysokiej wytrzymałości (BWW): o wytrzymałości na ściskanie od 60 do 120 MPa.
 • Lekkie betony wysokowartościowe (LBWW) to betony powstałe z użyciem kruszyw lekkich, W praktyce LBWW, gęstości od 1850 do 2000 kg/m3, uzyskują wytrzymałość na ściskanie od 50 do 90 MPa.
 • Włóknobeton wysokowartościowy – jest to beton ze zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien metalowych, węglowych, polipropylenowych lub innych, długości około 20 mm i przekroju najczęściej około 1 mm2.
 • Betony samozagęszczające – to betony o bardzo ciekłej konsystencji (normowy rozpływ 500-700 mm), z dużą zawartością cementu (powyżej 600 kg/m3) oraz małą ilością kruszywa. Wykonanie takich mieszanek jest możliwe tylko z zastosowaniem specjalnych dodatków i domieszek. Korygują one lepkość, zapobiegają segregacji i zmniejszają ciepło hydratacji.
 • Betony kompozytowe – zastosowanie w betonie włókna rozproszonego jest niekiedy najlepszym sposobem na uniknięcie rys i pęknięć skurczowych oraz na poprawianie właściwości mechanicznych
 • oraz każdy beton recepturowy wg recepty klienta.

 

NIEZALEŻNIE OD BETONÓW OFERUJEMY

ZAPRAWY MURARSKIE

Jakość pod kontrolą – zaprawa murarska przeznaczona do stosowania w konstrukcjach murowanych w budownictwie z Certyfikatem Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji  nr 1487-CPR-92/ZKP/15 wydanym przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie.

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Nasze zapray są produkowane według normy: PN-EN 998-2: 2004 wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska

O następujących klasach M-5 , M- 10, M-15 i M-20
Do stosowania wewnątrz budynków ,w elementach budowlanych nie podlegających wymaganiom konstrukcyjnym.

SZLICHTY CEMENTOWO-PIASKOWE

PODSYPY (PIASKOWO-CEMENTOWE)