• (22) 666 15 35 do 38

Oferta Firmy MD BETON :

 • płyty drogowe MON
 • mury oporowe
 • betony z dostawą na budowę,
 • betonowozy, pompy do betonu,
 • prefabrykaty betonowe drogowe: krawężniki, płyty, obrzeża itp.,
 • prefabrykaty betonowe budowlane: bloczki, nadproża, stropy Teriva kręgi i pokrywy,
 • dostawy kruszyw drogowych i budowlanych,
 • niwelacje terenu, wykopy itp.,
 • inne elementy betonowe i żelbetowe na życzenie klienta.

Produkcja:

Produkcja i dostawa betonu towarowego odbywa się wg PN-EN 206+A1:2016-12.

Gwarancja jakości:

Gwarantujemy Państwu stałą, wysoką jakość naszych wyrobów, odpowiadającą i zapewnioną przez:

 • zgodność z PN-EN 206+A1:2016-12
 • kontrolę jakości prowadzoną przez wyspecjalizowane laboratorium Hydrobudowy 1 działające na zlecenie naszej firmy

Betony specjalne:

 • Betony wysokiej wytrzymałości (BWW): o wytrzymałości na ściskanie od 60 do 120 MPa.
 • Lekkie betony wysokowartościowe (LBWW) to betony powstałe z użyciem kruszyw lekkich, W praktyce LBWW, gęstości od 1850 do 2000 kg/m3, uzyskują wytrzymałość na ściskanie od 50 do 90 MPa.
 • Włóknobeton wysokowartościowy – jest to beton ze zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien metalowych, węglowych, polipropylenowych lub innych, długości około 20 mm i przekroju najczęściej około 1 mm2.
 • Betony samozagęszczające
  To betony o bardzo ciekłej konsystencji (normowy rozpływ 500-700 mm), z dużą zawartością cementu (powyżej 600 kg/m3) oraz małą ilością kruszywa. Wykonanie takich mieszanek jest możliwe tylko z zastosowaniem specjalnych dodatków i domieszek. Korygują one lepkość, zapobiegają segregacji i zmniejszają ciepło hydratacji.
 • Betony kompozytowe
  Zastosowanie w betonie włókna rozproszonego jest niekiedy najlepszym sposobem na uniknięcie rys i pęknięć skurczowych oraz na poprawianie właściwości mechanicznych
 • oraz każdy beton recepturowy wg recepty klienta.

Proponujemy Państwu następujące domieszki do betonów:

 • plastyfikatory
 • superplastyfikatory
 • napowietrzacze
 • opóźniacze
 • przyspieszacze

Dodatki do betonu:

Stosowane przez nas dodatki do betonów są częściami składowymi naszych receptur i gwarantują żądane właściwości betonu.

Beton ogrzewany:

W okresie zimowym dostarczamy beton podgrzewany
i z odpowiednimi mrozowymi dodatkami.

Badanie betonu:

Nasze produkty wytwarzane są zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12. Każdy ładunek ( betonomieszarka ) zaopatrzona jest w deklarację zgodności z normą . Na życzenie zamawiającego dostarczamy świadectwo jakości z określeniem klasy betonu i ewentualnie dodatkowych wartości. Badanie naszych produktów odbywa się w Laboratorium Hydrobudowy 1 oraz w Laboratorium zakładowym. W trakcie produkcji odbywa się kontrola wytwarzania betonu jest to efekt wprowadzonej i działającej Zakładowej Kontroli Produkcji.

Dowodem na wysoką jakość produkowanego betonu jest certyfikat Zakładowej kontroli Produkcji wydany przez akredytowaną jednostkę CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU BETONÓW „CEBET” która sprawuje ciągły nadzór , ocenę i akceptację Zakładowej Kontroli Produkcji betonu.

Niezależnie od tego cała produkcja odbywa się według zasad normy PN-EN ISO 9001:2008 czego dowodem jest certyfikat Sytemu Zarządzania Jakością wydany przez POLSKIE CENTRUM BADAŃ
I CERTYFIKACJI oraz międzynarodowy certyfikat jakości IQNet.

Czas rozładunku:

Prosimy o rozładunek naszych betonowozów natychmiast po przyjeździe na budowę. Nasze ceny przewidują rozładunek w czasie 5min./m3. W przypadku postoju ponad określony czas jesteśmy zmuszeni doliczać opłaty postojowe. Nie doliczamy dodatkowych opłat za dostawy poza normalnym czasem pracy, tj. poza 6.00-16.00 oraz w soboty i niedziele.

Dostawy małych ilości:

Nasza firma nie określa minimalnych ilości dostawy betonu.

Składanie zamówień:

Zamówienia prosimy składać dwa dni przed terminem betonowania; zapewnia to terminową i nieprzerwaną realizację zamówienia.. Zamówienia z dostawa natychmiastową przyjmowane są do realizacji z zastrzeżeniem, że ewentualne opóźnienia w dostawie nie upoważniają do naliczania kar za zwłokę. Kierowcy naszych samochodów nie są upoważnieni do przyjmowania zamówień.

Zmiana zamówień:

Zmiany terminów betonowania prosimy podawać z wyprzedzeniem 24 godz. przed ustalonym terminem dostawy. W przypadku, gdy odwołanie następuje w momencie załadunku naszych samochodów, bądź gdy samochody są w drodze na budowę, jesteśmy zmuszeni powstałymi kosztami obciążyć zamawiającego.

Gwarancja:

Dostarczany przez naszą firmę beton posiada gwarancję zgodnie ogólnymi warunkami dostawy. Nasi kierowcy nie sa uprawnieni do dodawania wody do betonu. W przypadku dodania wody, bądź środków chemicznych przez zamawiającego, powyższy beton traci naszą gwarancję. Nie obejmujemy gwarancją elementów betonowanych równocześnie przez innych dostawców.

Mieszankę betonową która po stwardnieniu staje się betonem, otrzymuje się przez zmieszanie spoiwa, wody, kruszywa drobnego i kruszywa grubego. Beton jest, zatem sztucznym kamieniem otrzymywanym przez trwałe powiązanie ziaren kruszywa spoiwem.

Konsystencja mieszanki betonowej zależy głównie od ilości zaczynu cementowego w mieszance oraz od stosunku ilości wody do cementu (W/C). Konsystencja jest tym rzadsza, im większa jest ilość zaczynu,
a przy określonej stałej ilości cementu – im większa jest ilość wody w jednostce objętości mieszanki betonowej.

Rodzaj konsystencji mieszanki betonowej określa się metodami laboratoryjnymi.

Klasy wytrzymałości wg PN-EN 206-1:2003
Podstawę klasyfikacji stanowi wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określana w 28 dniu dojrzewania na próbkach sześciennych o wymiarach 150 x150x 150 mm.
Klasa wytrzymałości na ściskanie to minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach walcowych w [N/mm2] pierwsza liczba i minimalna wytrzymałość charakterystyczna oznaczana na próbkach sześciennych w [N/mm2] druga liczba.
C8/10
C12/15
C16/20
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
C40/50
C45/55
C50/60

Wyróżnia się następujące klasy konsystencji

 • według metody opady stożka

(EN 12350-2)
Klasa Opad stożka w [mm] S1 od 10 do 40
S2 od 50 do 90
S3 od 100 do 150
S4 od 160 do 210
S5 220>=
Betony oferowane produkujemy dla wszystkich klas ekspozycji (wg PN-EN 206+A1:2016-12)